• معاونت مهندسی تولید
    دکتر محمدرضا فرقانی - شماره تلفن: 02144987313
  • معاونت بازاریابی، فروش و صادرات
    دکتر مجید جزنی - شماره تلفن: 02144986814 - فکس: 02144988334
  • معاونت سرمایه های انسانی
    دکتر محمدعلی شریعتی فرد - شماره تلفن: 449883333-02144987993 فکس:02144985695
  • معاونت کیفیت
    دکتر محمدرضا پیرکلخوران - شماره تلفن: 02144987305
  • معاونت بهره برداری
    دکتر سهیل سهیلی - شماره تلفن: 02144983963
  • معاونت بازرگانی
    رامین قاسمی - شماره تلفن: 44987306-02144988323
  • معاونت مالی و اقتصادی
    محمود اللهیاری - شماره تلفن: 44987313-02144988316
  • مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
    شماره تلفن: 02144985588