شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) در نظر دارد ، دو دستگاه هواساز هایژنیک جهت استفاده در محیط اسپتیک را از  اشخاص حقوقی واجد صلاحیت خریداری نماید. کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه ، از روز شنبه مورخ 97/12/11 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/12/18 به واحد حقوقی و قراردادها شرکت واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج - خیابان داروپخش مراجعه نمایند. تحویل پیشنهادات در پاکت در بسته ، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/12/25 در همان محل صورت خواهد گرفت. برای شرکت در مناقصه ، ارائه سپرده به میزان 300/000/000  ریال ضروری است. گشایش پاکت های پیشنهادی راس ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 97/12/26 در محل شرکت انجام خواهد شد. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است . سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است .