شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود در مسیرهای تهران و کرج و حومه را برای مدت یکسال و از تاریخ 1397/10/1 لغایت 1398/9/30 به اشخاص حقوقی واجد شرایط  واگذار نماید. متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه 1397/8/26 جهت دریافت اسناد مناقصه به محل شرکت به نشانی : کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج - خیابان داروپخش طبقه اول - واحد حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. تلفن شماره 44988703 آماده پاسخگویی به سوالات احتمالی متقاضیان خواهد بود. تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1397/9/7 و در همان محل خواهد بود و گشایش پاکتها راس ساعت 11 صبح روز شنبه 1397/9/10 صورت خواهد گرفت. برای شرکت در مناقصه تودیع سپرده به مبلغ 1/100/000/000 ریال ضروری است. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است . سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است